Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia umożliwiającego diagnostykę i analizę przyszłej kariery, a także stworzenie odpowiednich wytycznych dotyczących edukacji. Naszym celem jest podniesienie jakości procesu ukierunkowanego na zdefiniowanie zdolności i zainteresowań zawodowych uczniów szkół średnich i zawodowych oraz dorosłych, prowadzenie doradztwa zawodowego i planowania kariery poprzez stworzenie nowoczesnego (wystandaryzowanego na reprezentatywnej grupie) modułowego systemu do analizy, diagnozy i ukierunkowania kariery które będzie wspierać pracę doradców zawodowych

Zidentyfikowaliśmy następujące problemy:

  • Brak kompleksowego narzędzia do diagnozowania ścieżki kariery. Na obecnym rynku nie ma systemu, który umożliwiałby złożenie kompleksowej diagnozy w prosty i szybki sposób bez konieczności korzystania z zestawu różnych testów psychologicznych.
  • Brak poradnictwa zawodowego, który mógłby istnieć w szkołach. Szkoły średnie i zawodowe nie zapewniają dostatecznej wiedzy o cechach każdego z zawodów i potrzebach osobistych predyspozycji do wykonania każdego z nich.
  • Zaniedbanie planowania kariery przez młodych ludzi. Niska jakość i skuteczność poradnictwa zawodowego powodują niskie zainteresowanie wyborem odpowiedniego profilu nauczania przez młodych ludzi. Podczas planowania edukacji młodzi ludzie biorą pod uwagę informacje z mediów, Internetu i od rówieśników. W efekcie 20% studentów nie jest zadowolonych z wybranej szkoły średniej.

.. a także potrzeby grup docelowych: 

• Dostęp do wysokiej jakości poradnictwa zawodowego

• Zdolność do znalezienia pracy lub wyboru przyszłej edukacji zgodnie z posiadanym potencjałem

• Konkurencyjność na rynku pracy dzięki dobrze zdiagnozowanemu potencjałowi zawodowemu.

 

Innowacyjność naszego narzędzia

Nasz system dedykowany jest do diagnozowania i poradnictwa z wykorzystaniem odrębnych, hierarchicznie połączonych modułów oceny.

Innowacyjność narzędzia:

1.       Hierarchizm - zgodnie z teorią odpowiedzi na poszczególne, odpowiednie pozycje testowe (IRT) - wybierane są pytania, w zależności od odpowiedzi udzielonej na poprzednie pytanie. Oznacza to, że nie wszyscy respondenci będą odpowiadać na wszystkie pytania.

2.       Narzędzia, które już istnieją na rynku, są jednowarstwowe, obecnie na rynku nie istnieją hierarchiczne, wielowarstwowe narzędzia. Narzędzie opracowane w ramach projektu ma 8 warstw (modułów).

3.       Narzędzie zawiera impulsy, które mają charakter sytuacyjny – osoba badana ogląda w ramach narzędzia sceny a narzędzie reaguje dynamicznie na odpowiedzi osoby badanej i wybiera następne pytania.

4.       Ostatni, ósmy moduł (moduł posiadanych kwalifikacji) pozwoli na określenie kwalifikacji i uprawnień, wymaganych w każdym kraju, które każda osoba wyjeżdżająca za granicę powinna sprawdzić chcąc pracować w tym kraju. Ten moduł jest niezbędnym uzupełnieniem pozostałych modułów, jak również modyfikowania ich wartości, która jest podstawą podczas formułowania raportu przez doradcę zawodowego, w zależności od przepisów prawa w każdym kraju, opisujących cechy poszczególnych profesji. 

Zakres projektu CAT 

W ramach projektu zostanie stworzonych przez nasz zespół 5 głównych dzieł:

Dzieło 1 - Model predyspozycji i wiodących kompetencji dla zawodu. Model będzie zawierał opis wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań zawodowych w każdym zawodzie - około 200 profesji. 

Dzieło 2 - Modułowy system diagnozowania, analizy i edukacji prowadzenia własnej kariery. Opracowany system składa się z 8 modułów:

1. Moduł zainteresowań zawodowych,

2. Moduł struktury i wartości celów,

3. Moduł zdolności osobistych,

4. Moduł temperamentu,

5. Moduł kognitywny,

6. Moduł interpersonalny,

7. Moduł umiejętności biznesowych i korporacyjnych,

8. Moduł posiadanych kwalifikacji. 

Dzieło 3 - Podręcznik narzędzia diagnostycznego. Podręcznik narzędzia diagnostycznego będzie zawierał teoretyczne podstawy prowadzące do opracowania narzędzia diagnostycznego, celów i diagnozowania beneficjentów, rzetelności i dokładności metod, opisu sposobu przeprowadzania badania, procedury obliczania wyników i interpretacji tych wyników - rodzaje kompetencji - w odniesieniu do norm. Podręcznik będzie instrukcją jak wdrożyć / radzić sobie z narzędziem, zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej. 

Dzieło 4 - Osobiste portfolio dla kariery uczestnika. Osobiste portfolio zostanie przygotowane w obu formatach - papierowym i elektronicznym, będzie połączone z suplementem Europass. Jego celem jest przedstawienie efektów uczenia się, uzyskanych podczas formalnego, nieformalnego, pozaformalnego kształcenia. 

Dzieło 5 - Podręcznik metodyczny doradcy zawodowego. Podręcznik metodyczny dla doradcy zawodowego, działający przy użyciu systemu modularnego opracowanego w ramach projektu. Będzie zawierał założenia i podstawy opracowanej metody, a także praktyczne wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia procesu doradztwa. 

0
0
0
s2sdefault